Όροι Χρήσης

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες συνδρομητές της ιστοσελίδας δύνανται να τη χρησιμοποιούν και να γνωστοποιούν σε τρίτους την ύπαρξη και το περιεχόμενό της (υπό τους κατωτέρω περιορισμούς που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία) σεβόμενοι τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις κάθε είδους νομικές διατάξεις, χωρίς να παραποιούν το περιεχόμενό της ή να το χρησιμοποιούν κατά τρόπο που αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

 
Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους με κάθε τρόπο για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

 
Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, συναφείς ιστοσελίδες ή/και άλλες δυνατότητες επικοινωνίας γενικότερα. Οι χρήστες/συνδρομητές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες επικοινωνίας σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, χωρίς να παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων που προστατεύονται από το νόμο. Η παραβίαση αυτών των κανόνων θα παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση στη ιστοσελίδα για το χρήστη που ενέχεται για τις εν λόγω παραβιάσεις.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας antre.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ΑΝΤΡΕ Α.Ε.Β.Ε και προστατεύονται απο τις σχετικές δατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του ευρωπαικού και των διευθνών συμβάσεων. Ώς εκ τουτο απαγορεύεται δε η αναδημοσίευση, αντιγραφή και καθ’ οιονδήποτε αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

Περιορισμός Ευθύνης
Το antre.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.