ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

Προϊόν καλυπτόμενο από την εγγύηση: Οδικά Φωτιστικά LED

 

Κατασκευαστής-Εγγυητής: ΑΝΤΡΕ ΑΕΒΕ

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ) ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

1. Η εγγύηση καλύπτει όλες τις βλάβες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, συμπεριλαμβανόμενες λανθάνουσες αστοχίες υλικού η’ αστοχίες στην συναρμολόγηση των υλικών στην γραμμή παραγωγής.

 

2. Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι η διαστρεβλωτική πορεία της φωτεινότητας κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, δεν θα υπερβαίνει τους συντελεστές L50, B50 της ΤΜ21 οδηγίας.

 

3. Η περίοδος επισκευής της φωτεινής πηγής θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημέρα που το ελαττωματικό προϊόν θα παραληφθεί από τον Εγγυητή. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να καθυστερήσει η επισκευή χρονικά, με την άμεση ενημέρωση του πελάτη μόλις παραληφθεί το ελαττωματικό προϊόν από τον Εγγυητή.

 

4. Κάθε προϊόν που παρουσιάζει βλάβη, πρέπει να αποσταλεί στον Εγγυητή μέσα σε «ασφαλές» πακέτο με υπηρεσία ταχυμεταφορών, μαζί με πλήρη αναφορά βλάβης και αποδεικτικό αγοράς, μετά από συνεννόηση με τον Εγγυητή. Τα μεταφορικά κόστη καλύπτονται από τον αποστολέα. Μετά την επισκευή το προϊόν θα παραληφθεί από τον πελάτη από το συνεργείο η’ με αποστολή σε αυτόν με έξοδα του πελάτη.

 

5. Οι επισκευές συσχετιζόμενες με την εγγύηση, μπορούν να συντελεστούν μόνο από τον Εγγυητή.

 

6. Ο Εγγυητής μπορεί να αρνηθεί την επισκευή του προϊόντος αν βρεθεί ότι έχουν γίνει μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες επισκευής. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της εν λόγω απόφασης, μέσα σε 14 ημέρες από την λήψη της.

 

7. Η έφεση μπορεί να ασκηθεί μαζί με πλήρη προσκόμιση των εγγράφων της επισκευής και την απόδειξη αγοράς.

 

8. Η χρονική περίοδος της εγγύησης επιμηκύνεται για το χρονικό διάστημα της επισκευής.

 

9. Ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να λάβει νέα συσκευή προς αντικατάσταση της ελαττωματικής κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αν δεν μπορεί να επισκευασθεί η παλαιά.

 

10.Το γραφείο service είναι υποχρεωμένο να τηρεί αρχεία των επισκευών που έχουν και δεν έχουν συντελεστεί.

 

11.Η Εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα τα οποία προκύπτουν από λανθασμένη λειτουργία, χρησιμοποίηση προϊόντων για μη προτεινόμενες χρήσεις, χρήση μη επιτρεπτών εξαρτημάτων, μη επιτρεπτή διαχείριση προϊόντος, χρήση καλωδίων σύνδεσης λανθασμένου μήκους η ́ διατομής, κακές συνδέσεις, λανθασμένο ηλεκτρικό σύστημα κτιρίου, κακές ηλεκτρολογικές υποδομές, μη αποδεκτές μεταφορές η ́ αποθήκευσης, χρησιμοποίηση προϊόντος σε θερμοκρασίες εκτός ορίων (-40 κελσίου έως +50 κελσίου), εγκατάσταση προϊόντος σε προϊόν με υψηλή υγρασία.

 

12.Εξαρτήματα προστιθέμενα κατά την διάρκεια της εγγύησης, δεν καλύπτονται από αυτήν.

 

13.Η Εγγύηση καθίσταται άκυρη αν έχουν γίνει κατασκευαστικές μεταβολές από τον χρήστη, αν η επισκευή ανακαλύψει ότι έχει γίνει χρήση του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, οι σφραγίδες είναι σπασμένες, αν το συνεργείο επισκευής διαπιστώσει ότι η κάρτα εγγύησης έχει τροποποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, τρίτων ανταλλακτικά έχουν χρησιμοποιηθεί στην συσκευή.

 

14.Κάθε παράπονο πρέπει να υποβάλλεται αμέσως μετά την διαπίστωση βλάβης.

 

15.Ο Εγγυητής δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των επισκευών αν οι εν λόγω εργασίες διακοπούν από εξωγενείς παράγοντες ανωτέρας βίας, καθυστερήσεις αποστολών κ.λ.π.

 

16.Η εγγύηση δεν καλύπτει επισκευές επί τόπου, καλύπτει απλά το προϊόν.

 

17.Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα προϊόντα και τις τιμές που καλύπτονται από πληρωμένο τιμολόγιο.

 

18.Σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την συγκεκριμένη εγγύηση, ισχύει η πολιτική νομοθεσία (εμπορικό δίκαιο) της Ελλάδος.